Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Từ năm 2016 đến năm 2021, việc hỗ trợ cho kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh chủ yếu được lồng ghép từ các cơ chế, chính sách khác mà chưa có nội dung hỗ trợ trực tiếp. Do đó, khu vực này phát triển có phần chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có.

Để thúc đẩy, tạo động lực cho khu vực kinh tế hộ phát triển, nhất là ở khu vực miền núi, trung du; giúp đa dạng hóa các nguồn thu nhập trong dân; gia tăng giá trị, tạo ra được khối lượng hàng hóa lớn; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;  đồng thời góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch – đẹp, hình thành những làng quê đáng sống; đặc biệt đóng góp vào sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 03 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh,... thì vào ngày 29/9/2021, tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ phát triển KTV, KTTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết có 13 nội dung hỗ trợ (với 09 nội dung hỗ trợ chung, 02 nội dung hỗ trợ riêng KTV và 02 nội dung hỗ trợ KTTT). Ngân sách tỉnh bố trí hỗ trợ hằng năm là khoảng 50 tỷ đồng/năm; ngoài ra từ nguồn ngân sách huyện, vốn lồng ghép, vốn từ chủ vườn, chủ trang trại và nguồn vốn hợp pháp khác được bổ sung để khuyến khích phát triển. Trên cơ sở đó, ngày 17/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3361/QĐ – UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Mô hình kinh tế vườn điển hình tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Năm 2022, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, 16 địa phương, đơn vị đã được bố trí 50 tỷ đồng, hiện các đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện. Kế hoạch năm 2023, dự kiến tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí 50 tỷ đồng cho lĩnh vực này.

Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ra đời là một trong những giải pháp góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, là cách thức để huy động, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên hiện có. Do đó, với sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, Nhân dân Quảng Nam càng có thêm động lực để làm kinh tế nông nghiệp./.

Tin liên quan