Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3572/QĐ-BNN-KH ngày 21/9/2022 phê duyệt Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Chiến lược ngành), gồm 30 nhóm chỉ tiêu

Bộ tiêu chí được ban hành nhằm theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, định hướng đề ra tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đề xuất điều chỉnh các định hướng, giải pháp và xây dựng chính sách trong quá trình thực hiện Chiến lược ngành. Đồng thời, giúp các bộ ngành và địa phương thiết lập các mục tiêu cụ thể, tạo động lực và thúc đẩy các phong trào thi đua trong quá trình triển khai Chiến lược.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương có trách nhiệm báo cáo theo hình thức trực tuyến qua CSDL GSĐG ngành nông nghiệp và PTNT (địa chỉ truy cập https://giamsatdanhgia.mard.gov.vn). Kết quả tổng hợp được phổ biến qua ứng dụng công nghệ thông tin dưới dạng bảng, biểu đồ và có tính so sánh./.

Tải văn bản tại đây

Quyết định

Bộ tiêu chí

 

Tin liên quan