Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 8/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và các Thứ trưởng; tham dự hội nghị có: Thủ trưởng các đơn vị thuộc khối cơ quan trực thuộc Bộ: Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương; các Trung tâm, Ban CPO; Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Đảng uỷ Bộ; Văn phòng BCS Đảng bộ; Công đoàn cơ quan Bộ; Đoàn TNCSHCM Bộ.

Về phía điểm cầu tỉnh Quảng Nam: Chủ trì hội nghị, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có: ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Ngoài ra, tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân Quảng Nam. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển NN và NT bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra 5 quan điểm phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh: 

(1) Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, mối quan hệ gắn bó của nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

(2) Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của nông dân - là người quyết định thành công của sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

(3) Nêu rõ lợi thế và vai trò đặc biệt quan trọng và định hướng phát triển của nông nghiệp: Khẳng định Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế.

(4) Định hướng xây dựng “nông thôn hiện đại”: Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hoá. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại, kết nối với đô thị. Tăng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho nông nghiệp.

(5) Xác định rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng;

Để thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

(1) Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn.

(2) Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng.

(3) Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.

(4) Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá.

(5) Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

(6) Tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian sắp tới.

(7) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

(8) Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học - công nghệ.

(9) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn.

Tải tài liệu tại đây:

Báo cáo các nội dung chính Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển Nông nghiệp – Nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

https://nongnghiep.vn/mo-hinh-ho-tro-thuoc-tru-sau-sinh-hoc-o-vinh-phuc-d317864.html

https://nongnghiep.vn/tu-khoan-ho-den-mot-nen-nong-nghiep-trach-nhiem-o-vinh-phuc-d317921.html

https://nongnghiep.vn/thuoc-bvtv-manh-tay-loai-bo-chat-doc-hai-day-manh-ty-le-sinh-hoc-d318019.html

https://nongnghiep.vn/gsts-nguyen-van-tuat-dung-tuong-song-o-nong-thon-la-co-moi-truong-sach-d318139.html

https://nongnghiep.vn/tro-chuyen-voi-chu-vuon-rung-co-nguyen-tac-khong-diet-sau-bo-d318294.html

https://nongnghiep.vn/thu-nghiem-phong-thu-ba-tang-cho-cay-che-o-thai-nguyen-d318481.html

https://nongnghiep.vn/chuyen-buon-da-qua-va-khoi-dau-cua-mot-nen-nong-nghiep-trach-nhiem-d325227.html

https://nongnghiep.vn/di-tim-bi-quyet-cua-xa-khong-dung-thuoc-tru-sau-d202783.html

https://nongnghiep.vn/tai-sao-khong-nghi-den-nong-san-hanh-phuc-d330965.html

https://nongnghiep.vn/cam-xuc-vung-cao-d330724.html

https://nongnghiep.vn/nong-thon-moi-cua-dan-chu-khong-phai-cua-lanh-dao-d330630.html

https://nongnghiep.vn/nong-thon-moi-kieu-mau-roi-sao-nua-d330099.html

https://nongnghiep.vn/xay-dung-cong-cu-can-dong-cho-chien-luoc-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-d329988.html

https://nongnghiep.vn/nen-nghi-ban-hung-yen-ban-pho-hien-truoc-khi-nghi-ban-nhan-long-d329557.html

https://nongnghiep.vn/xay-dung-nong-thon-moi-khong-the-mac-dong-phuc-o-tat-ca-cac-dia-phuong-d329316.html

https://nongnghiep.vn/bo-tu-duy-chu-trong-san-luong-hon-chat-luong-d328873.html

https://nongnghiep.vn/cau-chuyen-ngu-dan-d328675.html

https://nongnghiep.vn/khuyen-nong-mang-su-menh-tao-ra-gia-tri-cong-dong-d328594.html

https://nongnghiep.vn/thu-ngo-nhan-su-kien-cong-bo-nghi-dinh-thu-ve-yeu-cau-kiem-dich-thuc-vat-voi-sau-rieng-xuat-sang-trung-quoc-d327637.html

https://nongnghiep.vn/cau-chuyen-nguoc-dong-hay-hanh-trinh-nguoi-tre-ve-que-lap-nghiep-d327360.html

https://nongnghiep.vn/tu-duy-thi-truong-nam-ngay-trong-cac-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-d326119.html

https://nongnghiep.vn/cau-chuyen-xu-dong-d326109.html

https://nongnghiep.vn/tri-thuc-hoa-nong-dan-d304434.html

https://nongnghiep.vn/nong-nghiep-phai-hoa-nhip-vao-cach-mang-cong-nghe-40-d322395.html

https://nongnghiep.vn/nam-chac-du-lieu-nong-san-truoc-khi-dua-ra-thi-truong-d322401.html

https://nongnghiep.vn/nac-ruong-bac-thang-da-gia-tri-cho-trung-du-mien-nui-phia-bac-d320637.html

https://nongnghiep.vn/tranh-loi-mon-trong-phat-trien-nong-nghiep-d320764.html

https://nongnghiep.vn/de-nguoi-dan-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-d320517.html

https://nongnghiep.vn/cau-chuyen-nguoi-nong-dan-d318387.html

https://nongnghiep.vn/benh-mau-quen-trong-san-xuat-tieu-thu-nong-san-d318145.html

https://nongnghiep.vn/xuat-khau-nong-san-chinh-ngach-sang-trung-quoc-duong-dai-phai-di-moi-den-d317584.html

https://nongnghiep.vn/cau-chuyen-hiep-hoi-d316936.html

https://nongnghiep.vn/6-tu-khoa-quyet-dinh-chien-luoc-nong-nghiep-d306349.html

https://nongnghiep.vn/chien-luoc-nong-nghiep-se-tao-ra-dot-pha-dua-nen-kinh-te-di-len-d315825.html

https://nongnghiep.vn/video/chien-luoc-nong-nghiep-dinh-vi-lai-vi-tri-vai-tro-su-menh-cua-tam-nong-tv317850.html

https://nongnghiep.vn/trang-trai-76ha-cua-nguoi-dan-ong-60-nam-chim-noi-d320823.html

https://nongnghiep.vn/chu-nhan-cua-lang-sen-rong-hon-50-ha-giua-thu-do-d320919.html

https://nongnghiep.vn/nhung-cu-khoai-tay-trong-bao-tai-o-dao-co-chi-lang-nam-d321012.html

https://nongnghiep.vn/cuoc-tro-ve-cua-nguoi-con-gai-bo-truong-bo-canh-nong-d321109.html

https://nongnghiep.vn/ve-mien-gai-dep-nghe-ba-con-ke-chuyen-lam-giau-d321586.html

https://nongnghiep.vn/chang-trai-bo-sai-gon-ve-tuyen-quang-lam-nguoi-rung-d321375.html

https://nongnghiep.vn/tam-rung-o-na-hang-de-chua-vet-thuong-tinh-than-d321376.html

https://nongnghiep.vn/uong-tra-thu-tuong-o-lang-hanh-phuc-d321787.html

https://nongnghiep.vn/trai-nghiem-mot-ngay-lam-vua-d321639.html

https://nongnghiep.vn/tri-thuc-hoa-nong-dan-bai-1-trang-trai-cua-ong-nong-dan-600-ti-d327791.html

https://nongnghiep.vn/tri-thuc-hoa-nong-dan-bai-2-trang-trai-trong-cay-lo-lung-tren-mat-dat-d327855.html

https://nongnghiep.vn/song-volga-nhan-tao-giua-lam-dong-va-loai-ca-de-lua-tren-10000-usd-d327944.html

https://nongnghiep.vn/tri-thuc-hoa-nong-dan-bai-iv-tham-noi-moi-ha-lam-ra-40-ti-dong-nam-d328043.html

https://nongnghiep.vn/tri-thuc-hoa-nong-dan-bai-5-nguoi-giup-huyen-thoai-chuoi-laba-hoi-sinh-xuat-sang-nhat-d328137.html

https://nongnghiep.vn/tri-thuc-hoa-nong-dan-bai-6-nguoi-mo-dung-ngoi-lang-sinh-thai-kieu-nhat-d328308.html

https://nongnghiep.vn/tri-thuc-hoa-nong-dan-bai-7-tu-hoc-van-doat-nhieu-chung-chi-quoc-te-d328381.html

https://nongnghiep.vn/tri-thuc-hoa-nong-dan-bai-8-trang-trai-trai-nghiem-cho-nguoi-di-xe-lan-d328462.html

https://nongnghiep.vn/bai-9-lac-giua-canh-dong-bat-tan-d328584.html

https://nongnghiep.vn/bai-10-thu-tinh-dau-con-dat-hon-ca-nuoc-hoa-phap-d328654.html

https://nongnghiep.vn/bai-11-an-qua-cay-hon-100-tuoi-va-uong-ca-phe-chon-o-ben-tre-d328770.html

https://nongnghiep.vn/bai-12-ve-noi-tung-phai-xua-ta-ma-cho-cay-hoa-giay-d328847.html

https://nongnghiep.vn/bi-kip-giup-trinh-do-san-xuat-cua-nong-dan-lam-dong-cao-hon-mat-bang-d328955.html

https://nongnghiep.vn/thoi-luong-gio-tri-thuc-ve-nong-thon-d329051.html

https://nongnghiep.vn/de-nong-dan-khong-phai-tu-boi-trong-viec-tim-tri-thuc-moi-d329344.html

https://nongnghiep.vn/co-mot-yen-bai-xanh-hai-hoa-ban-sac-va-hanh-phuc-d331460.html

https://nongnghiep.vn/dao-duc-hieu--nguoi-ve-ngoi-lang-hanh-phuc-tren-may-d331456.html

https://nongnghiep.vn/bi-thu-tinh-uy-bac-giang-dung-kinh-te-tap-the-de-di-nhanh-di-xa-d327447.html

https://nongnghiep.vn/tu-cau-chuyen-moc-treo-nghi-ve-du-lich-nong-nghiep-nong-thon-d319644.html

https://nongnghiep.vn/giam-khai-thac-tang-gia-tri-thuy-san-d319468.html

https://nongnghiep.vn/ngoi-truong-cap-3-duy-nhat-ca-nuoc-day-hoc-sinh-ngui-phan-bat-sau-d318665.html

https://nongnghiep.vn/muon-vuot-len-truoc-xu-the-cua-the-gioi-chung-ta-phai-vuot-qua-chinh-minh-d315863.html

https://nongnghiep.vn/khat-vong-dat-chin-rong-voi-nen-nong-nghiep-xanh--sinh-thai--ben-vung-d317264.html

https://nongnghiep.vn/de-uoc-mo-cuong-quoc-nong-nghiep-cua-viet-nam-thanh-hien-thuc-d315711.html

https://nongnghiep.vn/chung-ta-phai-tra-gia-do-de-dai-d312648.html

https://nongnghiep.vn/loi-the-nong-nghiep-phai-tro-thanh-dong-luc-nen-kinh-te-suc-manh-quoc-gia-d307724.html

https://nongnghiep.vn/hay-cho-chung-toi-co-hoi-de-nhan-dan-hanh-phuc-hon-d307632.html

https://nongnghiep.vn/thay-doi-tu-duy-de-kich-hoat-dong-chay-nong-san-dinh-huong-cho-nong-dan-d293687.html

https://nongnghiep.vn/giao-su-vo-tong-xuan-dong-bang-song-cuu-long-duoc-len-day-cot-d291921.html

https://nongnghiep.vn/nen-nong-nghiep-neu-khong-tinh-het-chi-phi-se-la-nen-nong-nghiep-danh-doi-d297079.html

https://nongnghiep.vn/cung-nhau-kien-tao-he-sinh-thai-nong-nghiep-d295798.html

https://nongnghiep.vn/bo-nn-ptnt-hay-cam-lay-ngon-co-chuyen-doi-so-quoc-gia-d294317.html

https://nongnghiep.vn/neu-khong-dat-nguoi-nong-dan-o-vi-tri-trung-tam-chung-ta-phai-tra-gia-d294108.html

https://nongnghiep.vn/khi-nuoc-giau-doi-moi-nong-nghiep-d294093.html

https://nongnghiep.vn/xay-dung-nong-nghiep-nong-thon-o-tam-cao-hon-d289530.html

https://nongnghiep.vn/di-dan-o-dong-bang-song-cuu-long-dung-quy-luat-phat-trien-d289356.html

https://nongnghiep.vn/chung-ta-phai-hieu-tran-tro-cua-nong-dan-chu-khong-phai-dong-hanh-chung-chung-d288477.html

https://nongnghiep.vn/thao-duoc-nut-that-dat-dai-dat-nuoc-se-phat-trien-manh-me-hon-d284552.html

https://nongnghiep.vn/phai-do-do-ben-vung-cua-quoc-gia-bang-nong-nghiep-d283342.html

https://nongnghiep.vn/lam-nong-nghiep-tu-te-vi-nguoi-nong-dan-chac-chan-se-thanh-cong-d275059.html

https://nongnghiep.vn/dung-lan-man-nua-cu-phat-huy-the-manh-thi-chac-chan-chung-ta-hanh-phuc-d274330.html

https://nongnghiep.vn/ty-phu-tran-ba-duongtoi-mong-muon-gop-phan-nang-tam-nen-nong-nghiep-viet-nam-d258130.html

https://nongnghiep.vn/nong-nghiep-40-truoc-bay-4-khong-d322980.html

https://nongnghiep.vn/quy-hoach-san-xuat-nong-nghiep-can-bot-cung-nhac-d325539.html

https://nongnghiep.vn/chien-luoc-nong-nghiep-can-thuc-hien-o-quy-mo-lon-d325348.html

https://nongnghiep.vn/world-bank-sat-canh-cung-viet-nam-cho-muc-tieu-nong-nghiep-sinh-thai--nong-thon-hien-dai--nong-dan-van-minh-d322916.html

https://nongnghiep.vn/nong-nghiep-sinh-thai-da-gia-tri-pha-vong-luan-quan-tu-duy-ngan-han-d318141.html

https://nongnghiep.vn/bien-nguon-thai-thanh-nguon-thu-d317461.html

https://nongnghiep.vn/loi-ich-kep-cua-thap-rau-huu-co-tu-rac-thai-d317559.html

https://nongnghiep.vn/loi-ich-kep-cua-thap-rau-huu-co-tu-rac-thai-d317559.html

https://nongnghiep.vn/nhung-mo-hinh-thu-loi-gap-doi-doc-canh-d317941.html

https://nongnghiep.vn/lam-homestay-tren-dinh-nui-1500m-d318063.html

https://nongnghiep.vn/thu-tuong-du-hoi-nghi-tong-ket-nganh-nong-nghiep-nam-2021-d312147.html

https://nongnghiep.vn/ky-i-nhung-qua-doi-chuyen-tu-sac-trang-sang-vang-o-huyen-luc-ngan-d308457.html

https://nongnghiep.vn/ky-ii-noi-niem-cua-ong-chu-tich-xa-va-ong-chu-tich-huyen-d308520.html

https://nongnghiep.vn/ky-iii-chuyen-o-bac-giang-va-tam-su-cua-nhung-nguoi-co-trinh-do-d308650.html

https://nongnghiep.vn/ky-vii-chuyen-1-co-9-trong-o-moc-chau-d309109.html

https://nongnghiep.vn/toi-hi-vong-chi-pham-thi-thanh-tra-se-hieu-vai-tro-cua-khuyen-nong-xa-d309231.html

https://nongnghiep.vn/san-xuat-tap-trung-huong-di-tat-yeu-bai-1-trang-trai-bo-tuan-hoan-khep-kin-d320863.html

https://nongnghiep.vn/san-xuat-tap-trung-huong-di-tat-yeu-bai-2bi-quyet-cua-trang-trai-heo-lanh-d320886.html

https://nongnghiep.vn/san-xuat-tap-trung-huong-di-tat-yeu-bai-3-lien-ket-nuoi-ga-trang-trai-d321004.html

https://nongnghiep.vn/san-xuat-tap-trung-huong-di-tat-yeu-bai-4-dua-nganh-chan-nuoi-tang-truong-xanh-d321118.html

https://nongsanviet.nongnghiep.vn/chang-ky-su-xay-dung-bo-nghe-ve-lam-nuoc-mam-truyen-thong-d322624.html

https://nongsanviet.nongnghiep.vn/gao-ong-cua-thom-ngon-hang-dau-the-gioi-d322754.html

https://nongsanviet.nongnghiep.vn/thuong-hieu-che-tu-bo-vuc-pha-san-thanh-niem-tu-hao-cua-son-la-d324696.html

 

 

Tin liên quan