Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 05/8/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chủ trì Hội nghị ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác; đồng chủ trì: Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ phó Tổ công tác; tham dự Hội nghị có: đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương); Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc; các đồng chí thành viên Tổ công tác; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh của 10 tỉnh, thành phố đại diện cho một số vùng miền, gồm: Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; đại diện một số tổ chức quốc tế: GREAT, IFAD…; đại biểu tham dự tại các điểm cầu của UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Tại điểm cầu Quảng Nam, chủ trì Hội nghị: ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh. Tham dự Hội nghị có: các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; các đồng chí Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới và Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt khung cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM; có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

Để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn trước; tạo điều kiện cho các địa phương được chủ động, linh hoạt lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên, cấp thiết, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động nguồn lực để thực hiện, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, góp phần nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM ở cơ sở, trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình được thiết kế với 11 nội dung thành phần và 54 nội dung cụ thể. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết sau 10 năm thực hiện, trong giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 06 chương trình chuyên đề, gồm: (1) Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); (2) Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; (3) Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; (4) Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; (5) Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; (6) Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

 

Tại Quảng Nam, kết quả thực hiện chương trình MTQG XDNTM đến nay: bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh là 16,43 tiêu chí/xã, đã có 118 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 60,8% và có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 01 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 195 thôn đã được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; có 14 thôn được công nhận thôn NTM.