Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 đạt 87,72%, tăng 0,82% so với năm 2020; xếp hạng: 9/20 Sở, Ban, ngành toàn tỉnh, tăng 02 bậc so với năm 2020. Đứng vào nhóm Tốt thuộc các Sở, Ban, ngành có chỉ số cải cách hành chính từ 85% đến 100%.

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả các chỉ số thành phần cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành 84,4% (9,28/11 điểm); Cải cách thể chế 90% (4,5/5 điểm); Cải cách thủ tục hành chính 100% (12/12 điểm); Cải cách tổ chức bộ máy 100% (5/5 điểm); Cải cách chế độ công vụ 94,1% (8/8,5 điểm); Cải cách tài chính công 81,8% (4,5/5,5 điểm); Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số 76,92 (10/13 điểm). Trong đó, tổng điểm thẩm định của Sở năm 2021 đạt 53,28/60 điểm và tổng điểm điều tra xã hội học đạt 34,44/40 điểm. 

Nhìn chung kết quả các chỉ số thành phần cải cách hành chính năm 2021 của Sở khá đồng đều, trung bình các chỉ số là 89,6%. Các chỉ số đạt điểm tuyệt đối là cải cách tổ chức bộ máy và cải cách thủ tục hành chính, tiếp đến là cải cách chế độ công vụ, cải cách thể chế, công tác chỉ đạo, điều hành... Điều này cho thấy công tác cải cách hành chính của Sở ngày càng có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Có được thành quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở, Ban lãnh đạo Sở và sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chiếm vị trí vai trò hết sức quan trọng. Theo đó, tại Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cải cách hành chính năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Điều đó chính là sự ghi nhận của chính quyền địa phương đối với tất cả những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo Sở trong quá trình chỉ đạo, điều hành; là động lực để tiếp tục cống hiến, đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT nói riêng và của tỉnh Quảng Nam nói chung.

Trong thời gian đến, để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính chúng ta cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục các tồn tại hạn chế. Trong đó, tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có kết quả còn thấp như: Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số; Cải cách tài chính công; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cần quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong quá trình cung cấp dịch vụ hành chính công./.

Tin liên quan