Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Ngày 20/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết về Quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 và các dự án phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan