Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thông tư hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan./.

Tải văn bản tại đây 

 

 

Tin liên quan