UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Quảng Nam

Nguyên tắc chung quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Quảng Nam:

 1. Quản lý, sử dụng Biểu trưng Quảng Nam thực hiện theo Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Biểu trưng Quảng Nam được sử dụng nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam tại các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, xã hội, đối ngoại, hợp tác quốc tế… không nhằm mục đích kinh doanh. 

3. Không thay đổi nội dung, xuyên tạc Biểu trưng Quảng Nam. 

4. Không thay đổi tỷ lệ, vị trí, khoảng cách, các hình khối trong Biểu trưng Quảng Nam. 

5. Không thay đổi màu sắc hoặc thêm hiệu ứng khác vào Biểu trưng. 

6. Không tự ý thêm hình ảnh vào Biểu trưng. 

7. Không xoay dọc, ngang, chéo hoặc lật ngược Biểu trưng.

Tải văn bản tại đây

Quyết định

Quy chế 

Tin liên quan