Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh

Từ đầu năm 2022, thiên tai tiếp tục bất thường, mưa lũ lớn trái mùa xảy ra đầu tháng 4, đầu tháng 5 đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tải Chỉ thị tại đây 

Tin liên quan