UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Kế hoạch 3565/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Nam.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung tại Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Đồng thời, thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội./.

Tải Kế hoạch tại đây 

Tin liên quan