Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Kế hoạch số 588 /KH-SNN&PTNT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Theo đó, trong năm 2022 ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam phấn đấu đạt mục tiêu: 

- Đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ứng dụng CNTT  trong nội bộ các Phòng (tương đương), đơn vị trực thuộc Sở như trang thiết bị CNTT; hạ tầng mạng LAN; mạng Internet tốc độ cao;... đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng thực hiện kết nối, triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh.

- Hình thành nền tảng dữ liệu số nông nghiệp phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương và khai thác thông tin của chủ thể sản xuất.

- Triển khai chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS).

- Tích hợp, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu ngành với hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) và hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương (NGSP).

- Thực hiện thí điểm mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản gắn với chuyển đổi số trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực hoặc sản phẩm OCOP có năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- Phấn đấu 100% các sản phẩm OCOP hạng 3* trở lên và một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản của tỉnh được hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam (https://sanpham.quangnam.gov.vn); các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như sàn postmart.vn - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, sàn voso.vn - Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel; phiên chợ khuyến nông; cổng hợp tác xã OCOP Việt Nam (OCOP GATE-https://conghtxocop.vn/cong-htx-ocop) …

Tải Kế hoạch tại đây 

Tin liên quan