Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động

Kế hoạch số 2526 /KH-SNN&PTNT, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam năm 2022

Mục tiêu của kế hoạch:

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mặng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT; cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, cụ thể: 

- Tăng cường ứng dụng CNTT tại Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở nhằm tăng hiệu quả hoạt động, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động. 

- Xây dựng, phát triển Chính phủ số/chính quyền số của Sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của  Sở, chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển Chính phủ số. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Sở liên thông với nhau, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Sở với các ở, Ban, ngành và địa phương. Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. 

- Tăng cường, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa đảm bảo tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, văn bản điện tử; Mở rộng kết nối liên thông việc gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị thuộc Sở trên hệ thống VPĐT với trục liên thông văn bản quốc gia và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố./.

Tải Kế hoạch tại đây 

Tin liên quan