Sở Nông nghiệp và PTNT: Họp Ban chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025

Sáng ngày 22/3/2022, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Ban chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 (BCĐ Sở). Chủ trì cuộc họp, ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở - Trưởng Ban BCĐ Sở; đồng chủ trì – Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Sở. Tham dự cuộc họp có Thành viên BCĐ Sở là Trưởng các Phòng (tương đương) thuộc Sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

 

Quang cảnh tại cuộc họp

          Cuộc họp nhằm lấy ý kiến của các thành viên BCĐ Sở góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2022 và bàn giải pháp triển khai thực hiện. Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ trên lĩnh vực quản lý để xây dựng Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2026, định hướng đến năm 2030.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Sở phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Sở đã nhấn mạnh: Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu hình thành nền tảng dữ liệu số nông nghiệp phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương và khai thác thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trong năm 2022, Sở sẽ thực hiện thí điểm mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản gắn với chuyển đổi số trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực hoặc sản phẩm OCOP có năng lực cạnh tranh trên thị trường tạo tiền đề từng bước tăng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ số trong kinh tế nông nghiệp, tập trung vào nhóm đối tượng nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP cho các chủ thể sản xuất đã tham gia vào chuỗi liên kết. Hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ… Từng bước khắc phục những tồn tại trong tổ chức sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi giá trị trong nông nghiệp.