Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch số 1193/KH--UBND ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

I. Nội dung  Kế hoạch:

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các nội dung của Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bằng các hình thức như văn bản, làm việc, hội nghị, đăng website... 

2. Rà soát, cử 08 lượt cán bộ của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng, giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ quản lý năng suất chất lượng.

 3. Tổ chức các lớp tập huấn:

 + Tổ chức 03 lớp tập huấn (30 người/1 lớp) nhận thức về năng suất chất lượng, về quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000, về chuyển đổi số và sản xuất thông minh; hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng …

 + Tổ chức 02 lớp tập huấn (50 người/1 lớp) nhận thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 

4. Triển khai hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 

+ Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố. 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh... 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. 

Tải Kế hoạch tại đây 

Tin liên quan