Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công văn số 1669/STTTT-TTBCXB ngày 03/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mớ

Cách xác định, biện pháp áp dụng đối với F0, F1 theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 416/SYT-NVY ngày 21/02/2022, Công văn số 321/SYT-NVY ngày 07/02/2022 để thực hiện đảm bảo theo quy định. 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Quyết định 261/QD-BTY ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý người mắc Covid tại nhà.

Tải công văn tại đây

Tin liên quan