Quyết định 2958/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

 Nghị quyết đề ra mục tiêu:

1. Mục tiêu chung: 

Nâng cao nhận thức, thúc đẩy phát triển hệ thống tài sản trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa SHTT trở thành công cụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Nam. Thu hút sự tham gia của tất cả các đối tượng trong xã hội để nâng cao hiệu quả sử dụng quyền SHTT, trong đó các tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, các cá nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo lập và khai thác tài sản trí tuệ. 

2. Mục tiêu cụ thể:

 a) Giai đoạn 2021-2025 

- 100% tổ chức, cá nhân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo hộ quyền SHTT cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; 

- 100% sản phẩm quốc gia; ít nhất 40% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và các sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên (trong đó 100% đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc sau khi được bảo hộ; 

- Ít nhất 02 chỉ dẫn địa lý được xác lập và đăng ký bảo hộ quyền SHTT 

b) Giai đoạn 2025-2030 - 100% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh được bảo hộ quyền SHTT; 

- Ít nhất từ 1-2 sáng chế, giải pháp hữu ích và 10 kiểu dáng công nghiệp được hỗ trợ xác lập và đăng ký bảo hộ quyền SHTT. 

- Tối thiểu 60% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ. 

- Ít nhất 01 chỉ dẫn địa lý được xác lập và đăng ký bảo hộ quyền SHTT. 

– Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tăng trung bình (8 – 10)%/năm.

Tải Quyết định tại đây 

Tin liên quan