Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 42/2021/NQ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung Nghị Quyết:

Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký bảo hộ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mức chi:

 1. Đăng ký bảo hộ trong nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 

a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 25.000.000 đồng/đơn (đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ). 

b) Đối với đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: Đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ 01 phương án/bộ sản phẩm: 8.000.000 đồng/văn bằng bảo hộ; đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ từ 02 phương án/bộ sản phẩm trở lên: 10.000.000 đồng/văn bằng bảo hộ. 

c) Đối với đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: Đối với nhãn hiệu được bảo hộ 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ: 4.000.000 đồng/ văn bằng bảo hộ; đối với nhãn hiệu được bảo hộ từ 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ trở lên: 5.000.000 đồng/văn bằng bảo hộ. 2. Đăng ký bảo hộ ở nước ngoài đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 60.000.000 đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Tải Nghị quyết tại đây 

Tin liên quan