Triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch số 9355/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Mục tiêu chung của Kế hoạch:

Tham gia và thúc đẩy thực hiện có hiệu quả mục tiêu chung của quốc gia về việc thúc đẩy sự phát triển và tăng cường việc gắn kết các thể chế và khuôn khổ chính sách nhằm đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm với xã hội.

Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường sự tham gia, nâng cao năng lực cho tất cả các cấp, các ngành và toàn dân trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. 

- Thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tải văn bản tại đây

Tin liên quan