Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Nghị quyết 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết:

- Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược; tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; khơi thông, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Tập trung kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tải văn bản tại đây

Tin liên quan