Quyết định 5317/QĐ-BNN-CBTTNS của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện và để các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030.../.

Tải văn bản tại đây 
Quyết định 5317-QĐ.BNNPTNT.pdf
Phụ lục 5317 phu luc.pdf

Tin liên quan