Thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Nam

          Chức năng của Ban chỉ đạo tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh:

          Chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU).

          Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp các Sở, ngành và địa phương triển khai, thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU.

          Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

          a) Tham mưu, tổng hợp và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh:

          Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện về chống khai thác IUU.

          Kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các Sở, ngành, địa phương.

          Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chống khai thác IUU; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU.

          Kiến nghị, đề xuất hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh trong công tác chống khai thác IUU.

          b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh về chống khai thác IUU.

          c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Tải Quyết định tại đây

Tin liên quan