Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua các cơ quan tham mưu II năm 2021

Theo đó,  Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) của 10 đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan tham mưu II năm 2021 gồm: Sở Công Thương tỉnh; Sở Giao thông vận tải tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Sở Xây dựng tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Khối trưởng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Khối phó: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.

Tải Quyết định tại đây
Quyết định
Quy chế 

Tin liên quan