Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 25 /2021/NQ-HĐND Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025

Theo đó đối tượng áp dụng của Nghị quyết là:
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (trường hợp không có quy định riêng, sau đây gọi chung là hợp tác xã và viết tắt là HTX) đáp ứng các tiêu chí của từng nội dung hỗ trợ được quy định;
- Thành viên, người lao động đang làm việc tại HTX;
- Thành viên, sáng lập viên, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập và tham gia HTX;
- Công chức, viên chức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể (viết tắt là KTTT) và các tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến phát triển KTTT.
 Tải Nghị quyết tại đây 

Tin liên quan