Triển khai ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp

Để phục vụ công tác tổng hợp báo cáo, theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu ngành lâm nghiệp; tổng hợp báo cáo công tác thống kê ngành lâm nghiệp; báo cáo định kỳ lĩnh vực Lâm nghiệp; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1830/QĐ-BNN-TCLN Triển khai ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp gắn với công tác thống kê ngành Lâm nghiệp

Theo đó, phần mềm được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chỉ tiêu ngành Lâm nghiệp gắn với công tác thống kê ngành lâm nghiệp.
Đồng thời, quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp gắn với công tác thống kê ngành Lâm nghiệp, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNNTCLN ngày 25/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp

Tin liên quan