CÔNG ĐIỆN Chủ động ứng phó Bão số 5 và tình hình mưa lũ

Để tập trung ứng phó bão số 5 và mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
 1. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 5433/UBND-KTN ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão số 05 (Noul) và tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
 
2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:
 - Tổ chức công tác tuyền thông, thông tin kịp thời đến Nhân dân biết về bão số 5 và tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh; 
- Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão. 

3. Đài Phát thanh: Truyền hình Quảng Nam tăng cường thời lượng, thường xuyên đưa tin về diễn biến của bão số 5, mưa lũ và công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó của các cấp chính quyền địa phương để Nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng biết, chủ động phòng tránh.
 
4. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. 5. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục; thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Tải Công điện tại đây Congdien04.CTUBNDtinh.pdf

Tin liên quan