Cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Công văn 197/VNMAC-KHĐP ngày 24/3/2020 của Ban chỉ đạo 701 Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn 4/4/2020, hướng tới một  Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn,, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

Cuộc thi diễn ra từ ngày 04/4/2020 đến ngày 04/5/2020

Tham gia thi trực tuyến trên trang Thông tin điện tử Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.eov.vn/.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây 197-vnmac.pdf

Tin liên quan