Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

ngày 10 /9/2019 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2868 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

Quy định này hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thủ tục, trình tự, trách nhiệm của cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 (sau đây gọi là Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND).
Văn bản đính kèm
qd_quy_dinh_khcn (1).doc
pl2868.signed.signed.pdf

Tin liên quan