Phương án thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020

Để phát triển chăn nuôi cho đồng bào miền núi của tỉnh trên cơ sở khuyến khích, hỗ trợ các hộ gia đình chuyển đổi mô hình, chăn nuôi gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng cao, bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Theo đó, ngày 02 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định Phê duyệt Phương án thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020

Cơ chế này quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại 6 huyện miền núi cao (Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang) và 3 huyện miền núi thấp (Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn) của tỉnh.

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây

2019,QD 2488,UBND,ho tro phat trien chan nuoi tap trung,ATSH.pdf
pl2488.signed.signed.pdf
pl2488a.signed.pdf
plqd2488.signed.pdf

Tin liên quan