Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã Ban hành Quyết định Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Thông qua việc đánh giá, xếp loại phản ánh đúng mức độ, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp phát huy những mặt tích cực; kiểm điểm làm rõ số lượng, khối lượng công việc chưa hoàn thành để đề ra các giải pháp khắc phục trong năm tiếp theo và là căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng trong Cụm, Khối thi đua và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Quy định này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Ban quản lý, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây
qd2538.signed.pdf
pl2538.signed.pdf
pl2538a.signed.pdf

Tin liên quan