Phòng chống bệnh bạc lá lúa vụ Hè Thu 2017

Trong những năm gần đây, bệnh bạc lá lúa có xu hướng gậy hại tăng nhanh trên phạm vị cả nước. Bệnh thường gây hại bộ lá và lá đòng vào giai đoạn đòng - chín sữa, có thể giảm năng suất từ 25-50%, thậm chí mất trắng.

Tin liên quan