Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NN&PTNT QUẢNG NAM

I. Lãnh đạo Sở

 1. Giám đốc
 2. Các Phó Giám đốc 

II. Các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở

 1. Văn phòng Sở
 2. Thanh tra Sở 
 3. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp 
 4. Phòng Quản lý xây dựng công trình 
 5. Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 

III. Các Cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở

 1. Chi cục Kiểm lâm 
 2. Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 
 3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
 4. Chi cục Thủy sản 
 5. Chi cục Phát triển nông thôn 
 6. Chi cục Thủy lợi 

IV. Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

 1. Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam;
 2. Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc linh và Dược liệu Quảng Nam;
 3. Trung tâm Đăng Kiểm tàu cá và Quản lý Cảng cá Quảng Nam;
 4. Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài Sao la;
 5. Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam.

V. Tổ chức hành chính, sự nghiệp được Ủy ban nhân dân ủy quyền cho Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, điều hành 

 1. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam.
 2. Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

 

 

Tin liên quan