Tìm kiếm

Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây Măng Cụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2021
2 QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUẢN LÝ TỔNG HỢP BỆNH GREENING, BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ VÀ BỆNH TRISTEZA HẠI CÂY CÓ MÚI 2021
3 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRỒNG SÂM NGỌC LINH DƯỚI TÁN RỪNG 2019
4 Quyết định 976/QĐ-UBND, ngày 28/03/2019 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Giáo cổ lam, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2019
5 Một số lưu ý về kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học 2019
6 Hướng dẫn sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 2018
7 Ban Hành Hướng dẫn tạm thời Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các cây dược liệu Đương Quy, Giảo cổ lam, Cà gai leo, Nghệ và Đinh lăng trên địa bàn tỉnh 2018
8 Ban hành Quy định tạm thời về Quy chế quản lý giống cây dược liệu trên địa bàn tỉnh 2018
9 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv) DƯỚI TÁN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2017
10 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các cây dược liệu Đảng sâm, Ba kích, Sa nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2017
11 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH CÂY SA NHÂN (Amomum longiligulare T.L.Wu) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2017
12 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH CÂY BA KÍCH TÍM (Morinda officinalis How) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2017
13 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2017
14 Ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2016