1.- Tên đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM
- Địa chỉ: 119 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Số điện thoại: 0235.3852629 - 0235.3852479.
- Số FAX: 0235.3852629.
- Trang thông tin điện tử: http://www.snnptnt.quangnam.gov.vn/
- E-mail : snnptntqna@gmail.com hoặc snnptnt@quangnam.gov.vn